Tin tức

Đại hội cổ đông thường niên VTC Mobile năm 2018

28-05-2018

Đại hội cổ đông thường niên VTC Mobile năm nay diễn ra vào chiều ngày 25/5 với sự tham gia của 48 cổ đông, chiếm 90,1% cổ phần có quyền biểu quyết.Như thường lệ, cổ đông tham dự đại hội đã lần lượt được nghe các báo cáo của hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát về các vấn đề diễn ra trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.Theo đó, đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhận được sự đồng thuận của 100% cổ đông có mặt về các vấn đề bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2018

3. Kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

4. Báo cáo tài chính năm 2017 số 17-02-481 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG ngày 28/3/2018.

5. Quyết định phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017

6. Quyết định phương án chia cổ tức năm 2017

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Trùng Dương và bầu ông Hoàng Hải Hà làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế.

Phần thảo luận, các cổ đông đã đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và hài lòng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VTC Mobile trong năm 2017 với tỷ lệ chia cổ tức hàng năm ở mức cao so với mặt bằng chung tại Việt Nam, giữ vững vị thế top 3 đơn vị đứng đầu thị trường về phát hành mobile game.Cổ đông cũng thể hiện mong muốn Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ có nhiều giải pháp hữu hiệu để vượt qua nhiều thách thức trong kinh doanh, tăng lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.Đại hội kết thúc lúc 4h30 cùng ngày.