Hoạt động nội bộ

Công ty VTC Mobile tiến hành tái cấu trúc bộ máy tổ chức

22-02-2012

Quá trình vận hành, các Bộ phận theo chức năng, nhiệm vụ đã phát huy được hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Tuy nhiên, để phù hợp hơn với sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc bộ máy tổ chức theo mô hình ma trận. Theo đó, Bộ máy tổ chức của Công ty được cơ cấu lại như sau:

1. Các Bộ phận chức năng bao gồm:

 • Phòng Tổ chức hành chính: giữ nguyên trạng;
 • Phòng Tài chính kế toán: bổ sung thêm nhiệm vụ đối soát, thanh toán và thu hồi công nợ trên cơ sở sáp nhập bộ phận đối soát, thanh toán thuộc Phòng Kinh doanh hiện tại.
 • Phòng Nghiên cứu và Phát triển công nghệ: giữ nguyên trạng.
2. Bốn đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh (gọi tắt là BU): được thành lập trên cơ sở giải thể Phòng Kinh doanh và Trung tâm Phát triển dịch vụ, từng BU cụ thể như sau:
 • BU Mobile Game có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh các dịch vụ trò chơi trên Điện thoại di động;
 • BU Mobile VAS có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh các dịch vụ nội dung trên Điện thoại di động: Nhạc chuông; Nhạc chờ; SMS truyền thống và sản xuất, xây dựng các chương trình truyền hình trên sóng kênh VTC2.
 • BU Giải trí thể thao có chức năng, nhiệm vụ:
 1. Phát triển loại hình dịch vụ giải trí và tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh trên Cổng thông tin giải trí, thể thao Bet 168.vn
 2. Xây dựng các dịch vụ gia tăng khai thác Chương trình Truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miềm Bắc trên kênh VTC2;
 3. Nghiên cứu xây dựng và phát triển loại Đề án dịch vụ Xổ số điện tử;
 • BU Dịch vụ và giải pháp di động có chức năng, nhiệm vụ:
 1. Nghiên cứu, phát triển các dịch vụ, giải pháp cho Điện thoại di động như: thông tin, giải trí, giao tiếp và giao dịch m-commerce…;
 2. Quản lý và tổ chức khai thác các dịch vụ, giải pháp đã được phát triển;
Với việc tổ chức bộ máy theo mô hình trên sẽ nâng cao tính chuyên sâu trong từng mảng dịch vụ, tăng quyền hạn, trách nhiệm và sự chủ động cho các Giám đốc BU, đồng thời định kỳ đánh giá hiệu quả của từng BU thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

Với việc tái cấu trúc lại bộ máy tổ chức sẽ là tiền đề mang lại sự phát triển và hiệu quả của Công ty trong thời gian tới.

Với việc tổ chức bộ máy theo mô hình trên sẽ làm tăng quyền hạn, trách nhiệm và tính chủ động cho các Trưởng BU, đồng thời sẽ dễ dàng đánh giá hiệu quả của từng BU thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.