Lập trình viên Mobile - Android
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Phòng NC và PTCN
 • Expiration date: 30/04/2016
Lập trình viên Mobile - IOS
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Phòng NC và PTCN
 • Expiration date: 30/04/2016
Lập trình viên -dịch vụ Vas
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Phòng NC và PTCN
 • Expiration date: 30/04/2016
Chuyên viên quản trị hệ thống
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 31/12/2015
Lập trình viên (dịch vụ Vas)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 30/11/2015
Lập trình viên Mobile - IOS
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 30/11/2015
Lập trình viên Mobile Android
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 30/11/2015
Lập trình viên (dịch vụ Vas)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 31/12/2015
Lập trình viên Mobile - IOS
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 31/10/2015
Lập trình viên Mobile - Android
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 31/10/2015
Lập trình viên Mobile Android
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Nghiên cứu và phát triển công nghệ
 • Expiration date: 30/06/2015
Lập trình viên mobile - ios
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Nghiên cứu và phát triển công nghệ
 • Expiration date: 31/03/2015
Lập trình viên (dịch vụ Vas)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Nghiên cứu và phát triển Công nghệ
 • Expiration date: 31/03/2015
Lập trình viên (dịch vụ game)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Nghiên cứu và phát triển công nghệ
 • Expiration date: 31/03/2015