Game Master
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 10/09/2016
Nhân viên phát triển cộng đồng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 2
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 10/09/2016
Nhân viên vận hành Game
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 10/09/2016
Chuyên viên vận hành hệ thống
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Phòng NC và PTCN
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Vận hành
 • Workplace: TP HCM
 • Quantity: 1
 • Department: KD DV khu vực phía nam
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Cộng đồng Game
 • Workplace: TP HCM
 • Quantity: 7
 • Department: KD DV khu vực phía nam
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên phát triển cộng đồng, chăm sóc khách hàng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 2
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên vận hành game
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên chăm sóc khách hàng tại Indonesia
 • Workplace: Indonesia
 • Quantity: 3
 • Department: TT Giải trí Thể Thao
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên vận hành Game & chăm sóc cộng đồng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 2
 • Department: TT Giải trí TT
 • Expiration date: 30/04/2016
Phiên dịch tiếng Indonesia (Người Việt hoặc người Indonesia)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 30/09/2015
Nhân viên chăm sóc khách hàng (Người Việt hoặc người Indonesia)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 30/09/2015
Nhân viên chăm sóc khách hàng (Người Việt hoặc người Indonesia)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/08/2015
Phiên dịch tiếng Indonesia (Người Việt hoặc người Indonesia)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/08/2015
Nhân viên vận hành game
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/07/2015
Nhân viên vận hành game
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2015
Nhân viên vận hành và cộng đồng game
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 8
 • Department: Kinh doanh dịch vụ phía Nam
 • Expiration date: 30/04/2015
Nhân viên phát triển cộng đồng, chăm sóc khách hàng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên kết nối và vận hành kĩ thuật
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 6
 • Department: Kinh doanh dịch vụ phía Nam
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên cộng đồng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên vận hành sản phẩm dự án game mini, nội dung tương tác cộng đồng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Expiration date: 28/02/2015
Nhân viên vận hành game
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 28/02/2015
Nhân viên vận hành và cộng đồng game
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 7
 • Department: Kinh doanh dịch vụ phía Nam
 • Expiration date: 28/02/2015
Nhân viên phát triển cộng đồng, chăm sóc khách hàng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 31/01/2015