Nhân viên thiết kế
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 10/09/2016
Game Master
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 10/09/2016
Nhân viên phát triển cộng đồng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 2
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 10/09/2016
Nhân viên vận hành Game
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 10/09/2016
Nhân viên Marketing Game
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 2
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 10/09/2016
Trưởng nhóm vận hành
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Giải trí Thể thao
 • Expiration date: 05/08/2016
Nhân viên phát triển dịch vụ
 • Workplace: Hà nội
 • Quantity: 2
 • Department: Trung tâm Mobile Vas
 • Expiration date: 30/06/2016
Nhân viên R&D dịch vụ Vas
 • Workplace: Hà nội
 • Quantity: 2
 • Department: Trung tâm Mobile VAS
 • Expiration date: 30/06/2016
Nhân viên R&D
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Thị trường
 • Workplace: TP HCM
 • Quantity: 1
 • Department: KD DV khu vực phía nam
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Phát triển thị trường quốc tế
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 2
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2016
Lập trình viên Mobile - Android
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Phòng NC và PTCN
 • Expiration date: 30/04/2016
Lập trình viên Mobile - IOS
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Phòng NC và PTCN
 • Expiration date: 30/04/2016
Chuyên viên vận hành hệ thống
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Phòng NC và PTCN
 • Expiration date: 30/04/2016
Lập trình viên -dịch vụ Vas
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Phòng NC và PTCN
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Thiết kế dự án
 • Workplace: TP HCM
 • Quantity: 1
 • Department: KD DV khu vực phía nam
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Thiết kế Media
 • Workplace: TP HCM
 • Quantity: 2
 • Department: KD DV khu vực phía nam
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Marketing
 • Workplace: TP HCM
 • Quantity: 3
 • Department: KD DV khu vực phía nam
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Vận hành
 • Workplace: TP HCM
 • Quantity: 1
 • Department: KD DV khu vực phía nam
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Cộng đồng Game
 • Workplace: TP HCM
 • Quantity: 7
 • Department: KD DV khu vực phía nam
 • Expiration date: 30/04/2016
Trưởng nhóm Vận hành và Cộng đồng Game
 • Workplace: TP HCM
 • Quantity: 1
 • Department: KD DV khu vực phía nam
 • Expiration date: 30/04/2016
Kinh doanh
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên phát triển cộng đồng, chăm sóc khách hàng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 2
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên vận hành game
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên marketing, truyền thông
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Thiết kế đồ họa
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Quản trị nguồn lực
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên tổng hợp
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên chăm sóc khách hàng tại Indonesia
 • Workplace: Indonesia
 • Quantity: 3
 • Department: TT Giải trí Thể Thao
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên vận hành Game & chăm sóc cộng đồng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 2
 • Department: TT Giải trí TT
 • Expiration date: 30/04/2016
Thiết kế
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Kids & Family TV
 • Expiration date: 30/04/2016
Tadi - telesales
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Kids & Family TV
 • Expiration date: 30/04/2016
TADI - Kinh doanh
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Kids & Family TV
 • Expiration date: 30/04/2016
Marketing, SEO
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 2
 • Department: Kids & Family TV
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Marketing
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: TRUNG TÂM MOBILE VAS
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Thiết kế đồ họa
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: TRUNG TÂM MOBILE VAS
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Marketing
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Kinh doanh tổng hợp
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 5
 • Department: Phát triển kinh doanh
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Kinh doanh truyền hình
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 5
 • Department: Kids&Family TV
 • Expiration date: 31/03/2016
Nhân viên thiết kế
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Kids&Family TV
 • Expiration date: 22/12/2015
Chuyên viên quản trị hệ thống
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 31/12/2015
Giám đốc kinh doanh quảng cáo truyền hình
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Kids&Family TV
 • Expiration date: 20/11/2015
Nhân viên kinh doanh quảng cáo truyền hình
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 5
 • Department: Kids&Family TV (VTC11)
 • Expiration date: 20/11/2015
Lập trình viên (dịch vụ Vas)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 30/11/2015
Lập trình viên Mobile - IOS
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 30/11/2015
Lập trình viên Mobile Android
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 30/11/2015
Quản trị nguồn nhân lực
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Tổ chức hành chính
 • Expiration date: 30/11/2015
Nhân viên marketing
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 2
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/10/2015
Phiên dịch tiếng Trung Quốc
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Mobile Game, Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/10/2015
Lập trình viên (dịch vụ Vas)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 31/12/2015
Lập trình viên Mobile - IOS
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 31/10/2015
Lập trình viên Mobile - Android
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: NC&PTCN
 • Expiration date: 31/10/2015
Quản lý marketing
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Kids&Family TV
 • Expiration date: 30/09/2015
Phiên dịch tiếng Indonesia (Người Việt hoặc người Indonesia)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 30/09/2015
Nhân viên chăm sóc khách hàng (Người Việt hoặc người Indonesia)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 30/09/2015
Nhân viên kinh doanh Vas
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 30/09/2015
Nhân viên truyền thông - Bán hàng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 30/09/2015
Marketing online dịch vụ Vas
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 5
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 30/09/2015
Nghiên cứu và phát triển dịch vụ (R&D)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 5
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 30/09/2015
Nhân viên chăm sóc khách hàng (Người Việt hoặc người Indonesia)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/08/2015
Phiên dịch tiếng Indonesia (Người Việt hoặc người Indonesia)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/08/2015
Quản lý Marketing
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Kids&Family TV
 • Expiration date: 30/08/2015
Trợ lý tiếng Trung Quốc
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 5
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 30/07/2015
Nhân viên vận hành game
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/07/2015
Nhân viên Marketing, truyền thông
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 8
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/06/2015
Lập trình viên Mobile Android
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Nghiên cứu và phát triển công nghệ
 • Expiration date: 30/06/2015
Nhân viên vận hành game
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2015
Nhân viên sales & Marketing
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 6
 • Department: Kinh doanh dịch vụ phía Nam
 • Expiration date: 30/04/2015
Nhân viên vận hành và cộng đồng game
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 8
 • Department: Kinh doanh dịch vụ phía Nam
 • Expiration date: 30/04/2015
Game R&D
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Phát triển kinh doanh
 • Expiration date: 30/04/2015
Nhân viên kinh doanh thành thạo tiếng Trung Quốc
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Phát triển kinh doanh
 • Expiration date: 30/04/2015
Nhân viên phát triển dịch vụ
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Xổ Số
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên kinh doanh và bản quyền
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Xổ Số
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên truyền thông
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Xổ Số
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên marketing
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Xổ Số
 • Expiration date: 31/03/2015
Biên tập viên truyền hình
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Kids & family TV (VTC 11)
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên phát triển cộng đồng, chăm sóc khách hàng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 31/03/2015
Lập trình viên mobile - ios
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Nghiên cứu và phát triển công nghệ
 • Expiration date: 31/03/2015
Vận hành hệ thống
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Nghiên cứu và phát triển Công nghệ
 • Expiration date: 31/03/2015
Lập trình viên (dịch vụ Vas)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Nghiên cứu và phát triển Công nghệ
 • Expiration date: 31/03/2015
Lập trình viên (dịch vụ game)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Nghiên cứu và phát triển công nghệ
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên nghiên cứu và phát triển game (thành thạo tiếng Trung)
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 6
 • Department: Kinh doanh dịch vụ phía Nam
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên kết nối và vận hành kĩ thuật
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 6
 • Department: Kinh doanh dịch vụ phía Nam
 • Expiration date: 31/03/2015
Trưởng nhóm vận hành và cộng đồng game
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 6
 • Department: Kinh doanh dịch vụ phía Nam
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên cộng đồng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên thị trường
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 8
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên truyền thông
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên marketing
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/03/2015
Trưởng nhóm thị trường phân phối phía Nam
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 6
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/03/2015
Nghiên cứu và phát triển dịch vụ (R&D)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 8
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên truyền thông, marketing online
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên truyền thông - bán hàng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên kinh doanh Vas
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên vận hành sản phẩm dự án game mini, nội dung tương tác cộng đồng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Expiration date: 28/02/2015
Trưởng dự án game mini, nội dung tương tác cộng đồng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Expiration date: 28/02/2015
Kinh doanh quảng cáo truyền hình
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Expiration date: 28/02/2015
Phóng viên - biên tập viên trang tin điện tử mecon
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Expiration date: 28/02/2015
Nhân viên vận hành game
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 28/02/2015
Nhân viên marketing, truyền thông
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 8
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 28/02/2015
Nhân viên hành chính tổng hợp
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 28/02/2015
Nhân viên vận hành và cộng đồng game
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 7
 • Department: Kinh doanh dịch vụ phía Nam
 • Expiration date: 28/02/2015
Thiết kế đồ họa
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 28/02/2015
Nhân viên hành chính tổng hợp
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 28/02/2015
Nhân viên phát triển cộng đồng, chăm sóc khách hàng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 31/01/2015
Nhân viên kinh doanh - phát triển thị trường sản phẩm đồ chơi
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 8
 • Department: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Expiration date: 01/02/2015
Nhân viên nội dung công viên nhí
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Expiration date: 01/02/2015
Nhân viên Marketing dự án Công viên nhí và Trang tin điện tử mecon.vn
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Expiration date: 01/02/2015