Hoạt động kinh doanh

Kế hoạch Nhân sự VTC Mobile, 2011

27-01-2011

Như nhiều doanh nghiệp hiện đại khác, VTC Mobile xem con người là nhân tố quyết định đến sự thành bại trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh.

Là đơn vị mới được tái cấu trúc từ các bộ phận kinh doanh nôi dung trên mobile (MC), do đó, trong năm 2010, các hoạt động liên quan đến nhân sự như tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự, hệ thống bình xét, đánh giá hiệu quả CBNV chưa được chú trọng nhiều. Tuy nhiên, xác định được tầm quan trọng của con người đối với tổ chức, năm 2011, VTC Mobile đã có những dự định cụ thể đối với ván đề nhân sự.

Theo kế hoạch được BGĐ nhất trí thông qua, dự kiến năm 2011, số lượng nhân sự của VTC Mobile sẽ tăng  thêm 50 người, tương ứng với mức 150% so với tổng số 110 CBNV hiện có. Các nhân sự mới được bổ sung vào tất cả các phòng ban, đặc biệt là bộ phận kỷ thuật, bộ phận Kinh doanh, Marketing, bộ phận phát triển Dịch vụ.
 
Đối với vấn đề đào tạo nhân sự, dự kiến 2011, công ty cũng sẽ tổ chức các đợt huấn luyện cho CBCNV về các kỹ năng, kiến thức mới nhằm thích ứng với sự thay đổi của ngành nội dung số trong những năm gần đây. Chương trình này hứa hẹn sẽ đem đến cho cán bộ công nhân viên những cách nhìn mới về thị trường, qua đó giúp CBNV chủ động thích nghi với sự thay đổi của thị trường.

Điềm đặc biệt cuối cùng của chính sách nhân sự năm 2011 đó là kế hoạch tăng thu nhập cho người lao động. Dự kiến, quỹ lương của VTC Mobile sẽ tăng lên 120% nhằm tăng lương trên bình diện chung cho tất cả các CBNV, đặc biệt là trước áp lực về lạm phát đang có xu hướng tăng cao. Đi kèm với chính sách này, đó là hệ thống bình xét, khen thưởng, thi đua sẽ được đồng bộ hóa và thực hiện chặt chẽ hơn. Cứ định kỳ 3 tháng, sẽ có một đợt đánh giá chất lượng nhân sự sau đó sẽ có điều chỉnh tăng, giảm K tùy thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của từng người.

Nhìn chung, năm 2011 sẽ là một năm hứa hẹn nhiều công việc đối với bộ phận Nhân sự của VTC Mobile.