Hoạt động kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động

16-05-2011

Vào hồi 8 giờ 00 ngày 15/5/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động đã diễn ra tại Hội trường giao ban Tổng công ty VTC, số 65 Lạc Trung, Hà Nội.

Đại hội đã nhất trí đánh giá cao những kết quả đạt được của Công ty năm 2010 trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và thế giới.

Đại hội đã xem xét, phê chuẩn việc xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị vì lý do công tác, gồm:
- Ông Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị xin từ nhiệm để tập trung thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty VTC;
- Ông Hà Anh Sơn, Ủy viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm để tập trung thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh thiết bị truyền thông (EAC).

Đại hội đã bổ nhiệm 02 thành viên mới và thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 như sau:
- Ông Trần Phương Huy – Phó giám đốc thường trực Công ty Intecom, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lương Viết Lộc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.
- Ông Phan Anh Tuấn – Phó giám đốc Công ty Online, Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Bà Trần Thị Thanh Hằng, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc công ty.

Đại hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nghiêm Đức Cường  làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho ông Nguyễn Đoàn Hiếu xin từ nhiệm.

Đại hội đã phê chuẩn về phương án phát hành tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo năng lực tài chính của Công ty trong việc hiện thực hóa các chiến lược phát triển.

Với kết quả sản xuất kinh doanh khả quan của năm 2010, Đại hội đã quyết định chia cổ tức với tỷ lệ 50%.
Cùng với tỷ lệ biểu quyết tuyệt đối, Đại hội cũng đã nhất trí thông qua các vấn đề trọng yếu khác tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của Công ty.

Tham dự Đại hội lần này, nhiều cổ đông đã bảy tỏ sự vui mừng về những thành quả của Công ty đã đạt được và đặt niềm tin cao độ vào định hướng, phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp vào hồi 11giờ 15 cùng ngày.


Một số hình ảnh về Đại hội: