Hoạt động kinh doanh

Công ty VTC Mobile tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

25-06-2013

Tham dự Đại hội có đông đủ thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty VTC Mobile.

 Đại hội đánh giá rất cao những thành tựu mà VTC Mobile đã đạt được trong năm 2012, đặc biệt với tỷ lệ chia cổ tức 25% đã làm nức lòng tất cả các cổ đông tham dự Đại hội trong bối cảnh nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn. Đồng thời, các cổ đông có mặt đã thể hiện sự ủng hộ và đồng thuận rất cao (biểu quyết tán thành tuyệt đối) thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, trong đó một số chỉ tiêu đề ra thể hiện tham vọng phát triển vượt bậc so với năm trước như: Doanh thu tăng trưởng 188%; Lợi nhuận tăng trưởng 187% và tỷ suất lợi nhuận/vốn là 75%.

Đại hội đã thành công và kết thúc vào 11h sáng cùng ngày.

Một số hình ảnh của Đại hội: